• Evol s.r.o.

Inkasná spoločnosť

bottom POKRAČUJ DOLE !

Profil spoločnosti Evol, s.r.o.

Spoločnosť EVOL, spol. s r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 2002. Spoločnosť Evol, spol. s r.o. vznikla transformáciou z fyzickej osoby pôsobiacej na trhu od roku 1999 na právnickú osobu pri zachovaní si rovnakej činnosti podnikania.


Účinné vymáhanie peňažných pohľadávok po lehote splatnosti patrí k jednému zo základných mechanizmov zvýšenia efektívnosti finančnej inštitúcie, či už ide o banku, poisťovňu, leasingovú spoločnosť, alebo inú finančnú inštitúciu.


Všetky tieto spoločnosti stoja v súčasnej dobe pred výzvou, ako zvýšiť efektivitu pri vymáhaní pohľadávok, ako nastoliť jednotný prístup medzi produktmi a organizačnými jednotkami, ako nastoliť správnu stratégiu, kedy investovať do vymáhania, a kedy nie, ako využívať získané informácie (aby sa nestalo, že insolventnému klientovi by bola poskytnutá ďalšia služba).Využívanie takýchto informácií o pohľadávkach po lehote splatnosti je dôležité pre rozhodovanie ekonomického úseku vedenia spoločnosti.


Pohľadávky po lehote splatnosti predstavujú na jednej strane pre spoločnosť aktívum, ale na druhej strane v konečnom dôsledku negatívne pôsobia na ekonomiku celej spoločnosti. Ich riešenie je možné síce riešiť zriadením interných útvarov, ale tento spôsob je finančne náročný. Tak isto cesta súdneho vymáhania pohľadávky nie je z ekonomického a časového hľadiska tou najlepšou alternatívou.


Výsledkom práce spoločnosti EVOL je získanie finančného prínosu pre klienta z rôznych foriem vyrovnania sa s dlžníkom /peňažné, nepeňažné/ plnenie, prípadne vypracovanie správy na súdne riešenie pohľadávky, či prípadne vytvorenie tzv. nákladovej položky pri nemožnosti získania finančného vyrovnania.


V súčasnej dobe spolupracujeme najmä s leasingovými spoločnosťami pri inkase a manažmente pohľadávok. Vysoké pohľadávky, tvorba opravných položiek, ich postupný odpis, majú v súčasnej dobe rastúcu tendenciu na slovenskom trhu. Ich narastajúci objem má negatívny vplyv na ekonomiku spoločnosti, cash flow a celkové hospodárenie firmy.


Výhodu pre spoločnosť využívajúcej služby našej spoločnosti je najmä v


 • Osobná návšteva a komunikácia s klientom priamo v teréne
 • Kontrola predmetov leasingu/úveru a fotodokumentácia
 • Priebežné informovanie o stave inkasných prípadov
 • Platobnej disciplíny problémových zákazníkov
 • Žiadne náklady na manažment pohľadávok
 • Väčšom fonde pracovného času
 • Znížením množstva rizikových klientov
 • Zvýšením produktivity práce

Jednou z nesporných výhod pri využívaní služieb inkasa pohľadávok je rýchlosť pri vymáhaní dlžných čiastok. Väčšinu zákaziek sme schopní ukončiť do 14 dní od prebratia prípadu. Úspešnosť pri vymáhaní máme zhruba na úrovni 98%. Zvyšných 2% sú prípady sporné -leasingové podvody, kde faktor času odovzdania prípadu našej agentúry zohráva dôležitú úlohu.


V súčasnej dobe spoločnosť Evol s.r.o. aktívne spolupracuje s leasingovými spoločnosťami, čo dáva dostatočnú záruku odbornosti a kvality vykonanej práce.


Spoločnosť Evol s.r.o. Vám garantuje, že pri výkone svojej činnosti postupuje v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky aj dodržuje dobré mravy a etický kódex


Pri výkone svojej činnosti je spoločnosť Evol s.r.o. poistená voči spôsobeniu škody tretím osobám, čo vylučuje riziko pri nakladaní s cudzím majetkom.


Na základe kvality a výsledkov spoločnosti sa nám darí uzatvoriť v priemere ročne minimálne jednu novú mandátnu zmluvu s leasingovými spoločnosťami o čom svedčí aj fakt, že s nami nebola rozviazaná žiadna spolupráca za celú dobu pôsobenia spoločnosti Evol s.r.o. na trhu. Stabilný kolektív spoločnosti Evol s.r.o. je zárukou odborne vykonanej práce.


Služby ktoré ponúkame

HLAVNOU A NAJVÄČŠOU VÝHODOU PRE KLIENTA JE, ŽE NÁKLADY SPOJENÉ S VYMÁHANÍM DLŽNEJ ČIASTKY SÚ SÚČASŤOU VYMÁHANEJ SUMY A NEPREDSTAVUJÚ TAK PRE KLIENTA ŽIADNE DODATOČNÉ NÁKLADY

Faktoringová spoločnosť umožní klientovi oslobodiť sa od všetkých vedľajších prác náročných na čas ako sú:


 • Telefonický a osobný kontakt s problémovými zákazníkmi
 • Kontrola klienta v sídle spoločnosti a kontrola predmetu leasingu
 • Rokovanie s exekútormi a právnymi zástupcami
 • Zisťovanie tretích dlžníkov
 • Spisovanie a zisťovanie majetku
 • V prípade potreby zaistenie fotografickej, prípadne filmovej dokumentácie
 • Zastupovanie mandanta aj mimo SR
 • Kompletný servis pri prihlasovaní a odhlasovaní automobilov v rámci SR a vybavenie ŠPZ pri dovoze (zahájenie, obvodný úrad, recyklačný fond, prerušenie, STK, obhliadka, prihlásenie, ŠPZ).

Sme schopný pre klienta zabezpečiť nasledovné služby


 • Odtiahnutie uzamknutého či poškodeného osobného alebo nákladného vozidla na miesto určenia
 • Odtiahnutie návesu, prívesu na miesto určenia
 • Odborné otvorenie vozidla a výroba náhradných kľúčov od vozidla
 • Odborné odobratie strojov a zariadení
 • Preprava strojov a technologických celkov všetkých hmotností na miesto určenia
 • Umytie a vyčistenie predmetu leasingu
 • Zabezpečenie realizácie dobrovoľných dražieb v súvislosti s mimosúdnym vymáhaním pohľadávok ako aj pri realizácii záložného práva

Zo získaných skúseností firma Evol využíva vysielanie spolupracovníkov priamo z Bratislavy, z dôvodu zvýšenia vážnosti a tlaku na dlžníkov pri inkase pohľadávok. Pri tomto|systéme riadenia sa vyhneme lokálnemu ovplyvňovaniu a zasahovania do riešenia inkasného prípadu. Dlhodobé pôsobenie na trhu ukázalo nutnosť využívať regionálne kontakty iba k získavaniu informácií. Čo nám zvyšuje našu efektívnosť.

Referencie

Spoločnosť Evol s.r.o. má bohaté skúsenosti s vymáhaním pohľadávok pre leasingové spoločnosti, na ktoré sa prioritne orientuje.


Leasingové spoločnosti, s ktorými Evol s.r.o. spolupracuje poskytujú nasledovné produkty


 • Leasing hnuteľných vecí
 • Leasing nehnuteľných vecí
 • Operatívny leasing
 • Úver so zabezpečením ako záložným právom, tak aj zabezpečovacím prevodom vlastníckych práv

Spoločnosť Evol s.r.o. má dlhodobé praktické skúsenosti pri riešení jednotlivých inkasných prípadov pričom realizácia jednotlivých prípadov je závislá na vyššie uvedených produktoch, kde poskytujeme


 • depozit predmetov
 • výkon záložného práva
 • inkaso pohľadávky
 • odobratie predmetu leasingu
 • podanie trestného oznámenia
 • zdokumentovanie poistných udalostí
 • fotodokumentáciu

Počet zákazníkov (leasingových spoločností) a územná pôsobnosť


V súčasnej dobe ma spoločnosť Evol s.r.o. uzavretú mandátnu zmluvu s leasingovými spoločnosťami, ktoré pôsobia v rámci celej SR. Pri riešení inkasných prípadov pre leasingové spoločnosti pôsobí firma Evol s.r.o. v rámci celej Slovenskej republiky a spolupracujeme so subdodávateľmi aj mimo SR.V súčastnosti spolupracujeme aj so spoločnosťami:


 • DAREX SK s.r.o.

V minulosti sme spolupracovali aj so spoločnosťami, ktoré už ukončili svoje pôsobenie na území Slovenskej republiky:


 • GE Money a.s.
 • ESSOX, s.r.o.
 • SANTANDER

Certifikáty

Spĺňame požiadavky normy ISO 9001:2009 na poskytovanie služieb v oblasti overovania solventnosti zákazníka a mandátne vymáhanie pohľadávok pre finančné inštitúcie

Evol s.r.o.

Kubínska 2041/39
851 01 Bratislava
IČO: 35847727
IČ DPH: SK2020216682
Konateľ spoločnosti: Ivan Janiš
Zapísaná: Reg.Okr.súd BA I, oddiel Sro, vložka Č.27768/B

Kontakt:


tel.: 02/ 63 53 03 09
fax: 02/ 63 53 03 11
e-mail: evolsro@gmail.com

www.evol-inkaso.sk